Wednesday, October 13, 2010

لیست کتاب های تاریخ ایران

تحفه ناصری در تاریخ و جغرافیای کردستان
میرزا شکر الله سنندجی

رشد روابط سرمایه داری در ایران
محمد رضا سوداگر

تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی
اشپولر
فلاطوری

کامل ابن اثیر
عباس خلیلی

تاریخ ایران زمین
محمد جواد مشکور

از عرب تا دیالمه
عباس پرویز

موضع تشیع در برابر تصوف در طول تاریخ
داوود الهامی

فرار عقابها
 کن فالت
حسین ابوترابیان

روضه الصفا
رضاقلی خان

 زندگانی من و نگاهی به تاریخ سیاسی ایران و جهان
عبدالحسین مسعود انصاری

ایران نامه
پروفسور سید حسن امین

فهرس التواریخ
رضاغلیخان هدایت

ظفرنامه
حمدالله مستوفی

دو زندگینامه

تاریخ پیشرفت علمی و فرهنگی بشر
یونسکو
پرویز مرزبان

ایران در زمان ساسانیان
آرتور کریستنسن
رشید یاسمی

از کورش کبیر تا داریوش کبیر
محمد پناه

مازندران و استرآباد
رابینو
مازندرانی

داریوش هخامنشی
فرشاد مهر

نادر شاه بازتاب حماسه و فاجعه ملی
پناهی سمنانی

تاریخ و فرهنگ ساسانی
تورج دریانی
مهرداد قدرت دیزجی

فرهنگ الفبایی موضوئی اساطیر ایران باستان

نخستین انسان و نخستین شهریار
آرتور کریستنسن

ترازوی هزار کفه
پرویز رجبی

نام واره امین
امین

از پیدایش اسلام تا ایران اسلامی
رسول جعفریان

تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی
برتولد اشپولر
جواد فلاطوری

بیان منازل
نصوح مطراقچی
رحیم رییس نیا

زین ابزار
ابراهیم پور داوود

تاریخ عضدی
احمدمیرزا عضدالدوله

چهار سپاهدبد شاهنشاهی ساسانی
ریکا گیزلن
سیروس نصرالله زاده

مطلع سعدین و مجمع بحرین
کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی

از آفرینش تا یزد گرد
سیروس کریمی بختیاری

باختر به روایت تاریخ
هایده معیری

فرمانروای الموت (حسن صباح)
ناصر نجمی

تاریخ ایوبیان
جمال ادین محمد ابن سالم بن واسع

سامانیان
ناجی

سرخ جامگان و نمدپوشان
ورداسبی

از عرب تا دیالمه
عزیزالله بیات

تاریخ تیموریان و ترکمانان
حسین میرجعفری

دولت نادرشاه افشار
اشرفیان / آرونوا
حمید امین

قراقیونلوها
فاروق سومر
وهاب ولی

ظهور تیمور
عباس اقبال آشتیانی

سرسپردگان (اهل حق)
سید محمد علی / خواجه الدین

سیر الملوک (سیاست نامه)
خواجه نظام الملک

تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران در دوره ی غزنویان و خوارزم شاهیان
عباس قدیانی

تذکره الملوک
سید محمد دبیر سیاقی
مسعد رجب نیا

تاریخ مختصر الدول
ابن العبری
تاجپور / ریاضی

مسالک و ممالک
ابن خردادبه
خاکرند

تاریخ جهانگشای جوینی (تاریخ مغول)
عطاملک ابن محمدبن محمد جوینی

چنگیزخان
هارولد لمب
غلامحسین قراقوزلو

نظام اجتماعی مغول (فئودالیسم خانه به دوش)
ولادیمیر تسوف
شیرین بیانی

چنگیزخان
ولادیمیر تسوف
شیرین بیانی

تاریخ جلالی (سیره ی جلال الدین)

سفرنامه ی برادران شرلی
آوانس

شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران
هاشم حجازی فر

فوائد الصفویه
ابوالحسن قزوینی
مریم میراحمدی

اشرف افغان بر تختگاه اصفهان
ویلم فلور
ابوالقاسم سری

سقوط اصفهان
پتروس دیسرکیس گلاننتز
محمد مهریار

عقاب سفید
منصور خانلو

تاریخ اسماعیلیه
محمد ابن زینالعابدین خراسانی فدائی

تاریخ اسماعیلیان در ایران
استرویوا لودمیلا ولادیمیر ونا
پرویز منزوی

معاهده ی ترکمانچای
فاطمه قاضی ها

امیرکبیر ایران
فریدون آدمیت

انگلیسی ها در میان ایرانیان
سر دنیس رایت
اسکندر دلدم

روستای امامه و انیس الدوله
ابواقاسم تفضلی

سفرنامه بخارا (عصر محمدشاه قاجار)
حسین زمانی

روزنامه ی سفر هیئت سر جان ملکم
ویالام هالینگ بری
امیرهوشنگ امینی

ایرانیان در میان انگلیسی ها
سر دنیس رایت
منوچهر طاهرنیا

یالتا یا تقسیم جهان
آرتور کنت
محمود طلوعی

تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران
خسرو معتضد

بنیاد فلسفه ی سیاسی در ایران در عصر مشروطیت
موسی نجفی

رسائل مشروطیت
غلامحسین زرگری نژاد

سیاق معیشت در عهد قاجار سیاق اول
منصوره اتحادیه

خاطرات بالفور
اسدالله علوی

دیده ها وشنیده ها
میرزا ابوالقاسم خان کحال زاده

نقش مجتهد فارس در نهضت تنباکو
محمدرضا رحمتی

امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار
هاشمی رفسنجانی

چهره ی امیر
ناصرنجمی

برکشیده به ناسزا
احمدسمیعی

تاریخ روابط خارجی ایران در دوره ی اول مشروطه
علی اکبر ولایتی

صدراعظم های سلسله ی قاجاریه
پرویز افشاری

خاطرات واسناد حسینقلی خان نظام السلطنه ی مافی
منصوره اتحادیه

اسناد ومکاتبات سیاسی ایران
عبدالحسین نوایی

اسناد و مکاتبات تاریخی ایران (قاجاریه)
نصیری

درسنامه ی تاریخ تحلیلی دشمن شناسی

آشنایی با قائم مقام فراهانی
ابراهیم فائقی

قاجار به روایت تصویر

جمهوری خواهی در ایران
مصلی نژاد

اسناد میرزا عبدالله خان آصف الدوله (گزیده اسناد خراسان)
عبدالحسین نوایی

اسناد میرزا عبدالله خان آصف الدوله (گزیده اسناد گیلان - وزارت تجارت)
عبدالحسین نوایی

مجلس اول ونهادهای مشروطیت
علی اصغر حقدار

تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران
ملک الشعراء بهار

ریشه و روند تاریخی جنبش تنباکو

خاطرات و سفرنامه ی ژنرال آیرونساید
سر ادموند آیرونساید
بهروز قزوینی

جغرافیای تاریخی سلطانیه
محمدعلی مخلصی

تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران
ناصر تکمیل همایون

نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین
محمد محیط طباطبائی

 شهریار جاده ها (سفرنامه ی ناصرالدین شاه به عتبات)
محمدرضا عباسی / پرویز بدیعی
خاطرات منتظم الدوله (دبیر اسرار)
محمود رنجبر فخری / سید جمال ترابی طباطبائی
سید جمال الدین اسدآبادی
عباس رمضانی
ثقه الاسلام تبریزی
ابراهیم صفائی
سیر و تفحصی در مشروطیت و پس از آن
علی اکبر ولایتی
شکست شاهانه
ماروین زونیس
اسمعیل زند / بتول سعیدی
دموکراسی ناقص
جاوید
شکنجه گران می گویند
قاسم حسن پور
نفت و سیاست در خلیج فارس
جیل کریستال
ناهید سلامی / شاپور جورکش
قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز
علی آذری
ایران در جنگ بزرگ
مورخ الدوله سپهر
چهره امیر
ناصر نجمی
مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند
ابوالفضل صحتی
غوغای تخلیه ایران
ملک خان یزدی
حوادث تاریخ ایران
ناصر نجمی
یکصد سال مبارزه ی روحانیت مترقی
عقیقی بخشایشی
صعود و فرود پهلوی ها
سهراب اسدی
داستان هایی از عصر رضاشاه
محمد حکیمی
کلیات تاریخ عمومی
ممتحن
تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرت های بزرگ
ایرج ذوقی
کهنه سرباز
غلامرضا مصور رحمانی
رهیافتی بر مبانی مکتب ها و جنبش های سیاسی شیعه در صد ساله اخیر
مظفر نامدار
خاطرات جعفر شریف امامی
اعترافات ژنرال
عباس قره باغی
رقابت روسیه و انگلیس در ایران
منشور گرکانی
تحلیلی از خط مشی سیاسی حزب توده ایران
جنگ جهانی در ایران
سر کلارمونت اسکرین
غلامحسین صالحیار
حزب رستاخیز اشتباه بزرگ
مظفر شاهدی
غرور و سقوط
سر آنتونی هارسونز
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی
تحولات سیاسی اجتماعی ایران از قاجاریه تا رضاشاه
امینی / شیرازی
کودتای بیست و هشت مرداد
حدیث مقاومت
سیدجمال الدین اسدآبادی
صالح امین
در آخرین روزهای رضاشاه
ریچارد استوارت
عبدالرضا هوشنگ مهدوی
لحظاتی با امام
آخرین سفر شاه
ویلیام شکراس
عبدالرضا هوشنگ مهدوی
کودتای 28مرداد1332
گاز یوروسکی
غلامرضا نجاتی
یادنامه ی استادشهید کامران نجات اللهی
رنجنامه ی احمدخمینی به منتظری
اولیگارشی یا خاندان های حکومتگر ایران
ابوالفضل قاسمی
پاره ای از اسناد ساواک
اسرار کودتای بیست وهشت مرداد
وودهاس
نظام الدین دربندی
کشیشهای انگلیسی
پال هنت
حسین ابوترابیان
خدمتگزار تخت طاووس
پرویز رابعی
انقلاب سفید
محمدرضا پهلوی
به سوی تهران
ری دالس
محاکمه و دفاع دکتر مصدق
رئیس علی دلواری - مجموعه مقالات
تاریخ اجتماعی کاشان
نراقی
بلوچستان و علل خرابی آن
امیر توکل کامبوزیا
اشغال
حسین ابوترابیان
کارتر و سقوط شاه
مایکل لدین / ویلیلم لوییس
ناصر ایرانی
افشاگری شماره ی چهار
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
بررسی سفر هایزر به ایران
پشت پرده ی تخت طاووس
مینو صمیمی
حسین ابوترابیان
هزیمت یا شکست رسوای امریکا
میکل لدین / ویلیلم لوییس
احمد سمیعی
من و خاندان پهلوی
احمدعلی مسعود انصاری
دیپلماسی امریکا وشاه
مارک ج. کازیوروفسکی
جمشید زنگنه
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی
حسین فردوست
تاریخ سانسور در مطبوعات ایران
گوئل کهن
خاطرات عبدالله بهرامی
عبدالله بهرامی
سردار جنگل
ابراهیم فخرایی
شوروی و نهضت انقلابی جنگل
ابراهیم فخرایی
شوروی و جنبش جنگل
گری گور یغیکیان
اسناد و مکاتبات تاریخی ایران
عبدالحسین نوایی
مدرس قهرمان آزادی
مکی
نفت و نطق مکی
حسین مکی
سفرنامه ی فرنگ
فخرالدین حجازی
جنگ خلیج فارس و  پرونده ی محرمانه
پیر سالینجر اریک لوران
موسی احمدزاده
میوه های دار
محمود پورشالچی
گزارش های محرمانه ی شهربانی
محاکمه و دفاع دکتر مصدق
ایران در دوران دکتر مصدق
سپهر ذبیح
نامه های سید جمال الدین اسدآبادی
ابوالحسن جمالی اسدآبادی
تاریخ سیاسی معاصر ایران
زندگی نامه و مبارزات سیاسی محمد مسعود
نصرالله شیفته
داد بیداد
ویدا حاجبی تبریزی
افشاگری شماره ی پنج
تیبورمند
افشاگری شماره ی سه
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
شیعه در تاریخ
محمدحسین زین عاملی
رضاشاه از تولد تا سلطنت
رضا نیازمند
دفاع از تاریخ
محمدرضا پهلوی
اسناد مطبوعات
هدف تهران
جولیتو کیه زا
هادی سهرابی
اپک و سیاست نفتی جمهوری اسلامی ایران
حشمت الله رضوی
تاریخ نیم قرن جنایت
سرهنگ احمد ودی
گروگان گیری در ایران و مذاکرات محرمانه ی تهران
پیر سالینجر اریک لوران
ایران روحانیت انقلاب
حسن جهاندار
ایران: سراب قدرت
رابرات گراهام
فیروز فیروزنیا
سفری به ایران همزمان با انقلاب روسیه
مارچنکو
زین الدینی
یادگارهای دینی و تاریخی باستانی مازندران
حسن حجازی کناری
تبعیدگاه خارک
سید ابوالقاسم انجبی شیرازی
انگلیسیان در ایران
سر دنیس رایت
بهشت خیالی ایرانی در غربت
محمود طلوعی
اعترافات شاه
منوچهر مهرجو
آشنایان ره عشق
اشرف قندهاری
در ویتنام در ایران
برخورد عقاید و آرا
خلیل ملکی
ما شما را آدم کردیم
علی شجاعی صائین
چکمه های پدرم
علی شجاعی صائین
خاطراتی از باورها و رفتار مستبدانه ی محمدرضا پهلوی
علی شجاعی صائین
در حاشیه ی سیاست خارجی
عبدالرضا هوشنگ مهدی
آغا محمدخان قاجار
امینه افشاری
ایران و امریکا
حسن واعظی
اقتصاد بدون نفت
انور خامه ای
چرا امریکا ایران را مسلح می کند
شیعه و حفظ آثار جنگ
احمد اصغریان جدی
دشمن خود را بشناس (تفکرات امریکایی)
سید مسعود جزایری
 روز444
جیمی کارتر
احمد باقری
دخالت های امریکا در ایران (4)
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
سیا و جعل اسناد
فیلیپ اگی
حمید احمدی
غول افلیج
محمود طلوعی
آخرین سخرانیهای راشد
مشارکت سیاسی احزاب انتخابات
رسالت دانشجو و دانشگاه
حبیب الله پیمان
سقوط شاه جان گروگان ها و منافع ملی
برژینسکی
منوچهر یزدان یار
فرار از ایران
کن فولت
منوچهر طاهرنیا
گنجینه ی دل
افول یک مبارز
محمد آقا/ صدیقی
سرنوشت منصور
کاظم استادی
خاطرات یک طلبه از جبهه های جنگ
علی زادسر
پروانه در چراغانی
مرجان فولادوند
آقای شهردار
داوود امیریان
تحلیلی از نهضت امام خمینی
روحانی
ستیز با صلح
کیمیای  نظر
علامه فضل الله
حدیث انقلاب
شمس ال احمد
متن نامه های ایران عراق
خاتمی در ایتالیا 99
بابک راد
تحلیلیی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه حمهوری اسلامی ایران
کارنامه انقلاب سال 58
هفده سال در مسیر تحقق اهداف انقلاب فرهنگی
درآمدی بر تاریخ نگاری انقلاب اسلامی
انقلاب مذهبی یا ملی
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
ازغندی
نگرشی کوتاه بر نهضت ملی ایران
حسن آیت
گزارش سفر
نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی
محمد مکری
کارتر و سقوط شاه
لدین/ لوییس
ناصر ایرانی
یک سینه سخن
حسین شریعتمداری
تبار انحراف
ایران فرصت ها و چالش های جهانی شدن
هادی زمانی
ایران شناخت
لرد کرزن در خلیج فارس
رقابت روسیه و انگلیس در ایران
مهرآبادی
مسائل ایران
مقدمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی ایران
موسی نجفی
ایران: روایتی ناگفته ماند
هیکل
حمید احمدی
استعمار بریتانیا
منصوری
میراث پهلوانی
مختاری
روابط خارجی ایران
بررسی مستندی از مواضع گروه ها در قبال انقلاب اسلامی
مهاجرت بزرگ ایرانیان
یگانگی
جنگ و تجاوز
نامه ها
حاج سید جوادی
مبانی و تاریخچه انقلاب اسلامی ایران
دفترهای سیاسی جنبش
حاج سید جوادی
جنایت های یک رییس جمهور
یحیی شمس
یادهای سبز
سنگری
پاره ای از اسناد ساواک
دو سال آخر رفرم . . . تا انقلاب
موحد
در جستجوی راه از کلام امام
اسناد لانه جاسوسی 59
اسناد لانه جاسوسی 13
دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زرهی
حسن صدر
فهرست اسامی شخصیت های سیاسی و اجتماعی در اسناد لانه جاسوسی امریکا
خاطرات پانزده خرداد
آیین انقلاب اسلامی
امام خمینی
راز توفان
راه انقلاب
تاریخ دو اقلیت مذهبی یهود و مسیحیت در ایران
تاج پور
تاریخ جنبش کمونیستی در ایران
رفیعی مهرآبادی
تاریخ تحلیلی ایران بعد از اسلام به انضمام هزار سال نظم و نثر فارسی
اطلاعیه ای از برنامه انقلابی فداییان اسلام
ییلاق سنگرها
قدمی
زمزمه محبت
مسافر
شابهاری
تکه ای از آسمان
فاتحی
دخالت نظامی بریتانیا در شمال خراسان
الیس
کاوه بیات
علم تاریخ در گستره تمدن اسلامی
آیینه وند